Privacy-statement

Wie zijn wij?

BChetruggesteuntje VOF  heeft als kernactiviteiten bewindvoering mentorschappen, budgetbeheer en curatorschappen.

 •  telefoon: 0478 585908
 •  info@bchetruggesteuntje.nl
 •  website: www. Bchetruggesteuntje.nl
 •  postadres: Postbus 5081 5800 GB Venray

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

 1. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Gegevens, zoals naam, adres, medebewoners van uw woning, telefoonnummer en emailadres;
 • leeftijd, geslacht en burgerlijke staat;
 • Informatie m.b.t. uw gezondheid
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen, verzekeringen;  en alle andere niet benoemde financiële zaken
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in ons kantoor het beoordelen en aannemen van potentiële klanten;

 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers schuldeisers etc;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;  ;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen van onze taken als genoemd in de taken van ons kantoor.;

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst; en daarnaast voor alle werkzaamheden op het gebied van Mentorschap en curatorschapstaken die door de wetgever zijn opgelegd.
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in ons kantoor het beoordelen en aannemen van potentiële klanten;

 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers schuldeisers etc;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;  ;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen van onze taken als genoemd in de taken van ons kantoor.;

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst; en daarnaast voor alle werkzaamheden op het gebied van Mentorschap en curatorschapstaken die door de wetgever zijn opgelegd.
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 •  inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit Privacy-statement.

Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

BChetruggesteuntje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons via info@bchetruggesteuntje.nl.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen om onze wettelijke taken te kunnen uitvoeren. En als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze taken en afhankelijk van de verleende diensten aan u, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals schuldeiser, inkomens verstrekkers als bv gemeenten, SVB en UWV) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren of waarbij wij u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van dit Privacy-statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy-statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neemt u dan in ieder geval contact met ons op.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijkt u daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Schuiven naar boven